វិញ្ញាបនបត្រ

វិញ្ញាបនប័ត្ររបស់យើង។

យើងបានឆ្លងផុតវិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធ ISO នៅឆ្នាំ 2019។

យើងជាសមាជិកមាសរបស់ MIC ។

ប្រសិនបើអតិថិជនមានតម្រូវការ យើងអាចសាកល្បងផលិតផលរបស់យើងនៅក្នុងស្ថាប័នជំនាញដូចជា SGS ជាដើម។

ISO certification
MIC MIC member certification
SGS Test report (1)
SGS Test report (1)
SGS Test report (2)

ភ្ជាប់

ផ្តល់ឱ្យយើងនូវការស្រែក
ប្រសិនបើអ្នកមានឯកសារគំនូរ 3D/2D អាចផ្តល់ជាឯកសារយោងរបស់យើង សូមផ្ញើវាដោយផ្ទាល់តាមអ៊ីមែល។
ទទួលបានការអាប់ដេតតាមអ៊ីមែល

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង៖